Oosterzeelse inwoners betalen uitzonderlijk veel voor afvalverwerking

Bestuursakkoord verbroken – belastingverhoging bewezen

“Geen belastingverhoging”, het was één van de belangrijkste speerpunten van het bestuursakkoord van de CD&V/N-VA. Toch blijkt vandaag zwart op wit dat de meerderheid deze belofte breekt.

Door de tariefverhoging inzake afvalverwerking, die de meerderheid begin 2014 doorvoerde, blijkt nu dat de inwoners buitengewoon veel meer zelf betalen dan alle inwoners uit het werkingsgebied.

Open Vld plus: “Bij de bespreking van de tariefaanpassing kondigde onze fractie reeds aan dat de prijsverdubbeling neer zou komen op een belastingverhoging. De meerderheid gaf aan dat de tariefaanpassing er enkel kwam om op het niveau van de andere Ilva-gemeenten te komen. Vandaag blijkt dat dit niet waar is en dat Open Vld plus het toen dus al bij het rechte eind had.”

Verdubbeling tarieven restafval onnodig

De meerderheid hield altijd voet bij stuk dat de sterk verhoogde tarieven (o.a. verdubbeling van de kost voor restafval) noodzakelijk was om op gelijk niveau te komen met de andere gemeenten. “Oosterzele staat met de nieuwe tarieven gelijk met bijna alle omliggende gemeenten en daarmee wordt ook het afvaltoerisme een halt toegeroepen,” luidde het eind 2013.
Oosterzelenaren betalen nu echter een pak meer dan alle andere inwoners uit de Ilva-gemeenten. Gemiddeld betaalt een inwoner in een Ilva-gemeente 49,4% van de afvalkost zelf, in landelijke gemeenten ligt dit nog iets lager omwille van de verspreide bewoning (vb. Sint-Lievens-Houtem 44,9%). Door de tariefverhoging moeten de Oosterzelenaren echter zelf instaan voor 66,7%. Voor de prijsaanpassing was dit nog 36,4%.

Onze fractie stelde het al in november 2013. Een kleine bijstelling van de tarieven die ons tot het niveau van de andere gemeenten zou brengen, is zeker te verdedigen. Alles wat de Oosterzelenaren meer betalen dan de 49,4% bijdrage, is dus een platte belastingverhoging. Daar moet de CD&V/N-VA-meerderheid geen doekjes om winden.

Totaal aantal afval daalt niet, restafval minimaal

De meerderheidspartijen gaven aan de prijsaanpassingen te willen doorvoeren om ook de hoeveelheid afval in onze gemeente te doen dalen. We zien echter dat het afval (alle soorten samen) per inwoner, in 2014 gelijk blijft op het niveau 2012 (= jaar waarop cijfers als basis werden genomen voor de beslissing). Het aantal kilogram restafval per inwoner is licht gedaald, maar niets kan bewijzen dat de tariefaanpassing daar voor iets tussen zit, want vb. in buurgemeente Zottegem daalde het aantal kg restafval per inwoner nog meer, hoewel Zottegem op dat vlak reeds in 2012 in de buurt van het Ilva-gemiddelde scoorde.

De meerderheid had niet alleen de intentie om het totaal aantal kilogram restafval te doen dalen, men streefde er bovendien naar om zoveel mogelijk gezinnen aan te zetten om hun grote afvalcontainer van 240 liter te laten inruilen voor een container van 140 liter. Ook deze doelstelling lijkt niet behaald. Het totaal aantal restcontainers van 240 liter steeg het voorbije jaar van 3764 naar 3820. Het aantal containers van 140 liter steeg van 1565 naar 1633. De Oosterzeelse liberalen blijven expliciet pleiten voor het behoud van de afvalcontainers.
Open Vld plus is blij dat de meerderheid werk maakt van het bestraffen van sluikstorten in de gemeente. Dergelijke praktijken zijn ontoelaatbaar. We stellen echter vast dat sluikstorten een steeds groter probleem blijkt te worden. Gelukkig zijn er nog de talrijke vrijwilligers die helpen om de bermen en grachten afvalvrij te maken. Of de hogere afvaltarieven direct gevolg hebben voor de sluikstortproblematiek, valt momenteel echter niet te bewijzen.

Omdat de Oosterzelaar momenteel té veel betaalt, zal Open Vld plus op de volgende gemeenteraad haar voorstel van november 2013 herhalen om de tarieven voor afvalophaling naar beneden bij te stellen. Open Vld stelt volgende tarieven voor, waarvoor de kostendekkingsgraad een stuk dichter zal komen te liggen bij de andere gemeenten uit het Ilva werkingsgebied.

Restcontainer 240 liter: van € 6,00 (nu )  naar € € 4,00
Restcontainer 140 liter: van € 3,00 (nu)  naar € 2,00
GFT-container 140 liter: behouden van tarief

Hierdoor zou de kostendekkingsgraad op ruwweg 51% komen te liggen, en dus een heel pak dichter bij de overige gemeenten uit het werkingsgebied van de intercommunale.

Indien de meerderheid zou aanhalen dat de tariefverhoging om een taks-shift gaat, dan

  1. …wijkt het in eerste instantie af van haart standpunt van november 2013 (toen woe men enkel op een tariefniveau komen van de overige gemeenten)
  2. …moet men ook een andere belasting verlagen of afschaffen, zoals vb.
    1. de Algemene Gemeentebelasting (destijds in het leven geroepen om afvalverwerking te bekostingen) wenst Open Vld plus dan te verlagen; voor gezinnen van 62 euro naar 45 euro en voor alleenstaanden van 40 euro naar 30 euro
    2. de Algemene Personenbelasting (nu op 8%, een van de hogere tarieven in Vlaanderen) te verlagen naar 7,6%