Geen blanco cheque voor start nieuw grootschalig administratief centrum

Op de gemeenteraad van donderdag 29 april heeft de CD&V/N-VA-meerderheid een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Solva voor de realisatie van een nieuw administratief centrum. In de samenwerkingsovereenkomst is al opgenomen dat Solva wordt aangesteld om de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de nieuwe infrastructuur aan te leggen en een nieuwbouw op te richten.

“Niet akkoord om Solva aan te stellen voor nieuw administratief centrum, zonder zicht op de grootte en kost van het project”

Open Vld plus heeft zich hier om verschillende redenen tegen verzet. Fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Ann Van Hecke: “Zelfs op de gemeenteraad, na bijkomende vragen houdt het CD&V/N-VA-bestuur info achter over welke piste de meerderheid wil bewandelen met dit nieuw administratief centrum. Er is zeker nood aan optimalisering van de bestaande kantoorruimtes, maar een project van 6 miljoen euro kan onze gemeente niet dragen. Open Vld plus verkiest om beschikbare middelen eerder te investeren in meer verkeersveiligheid en in sport- en vrijetijdsinfrastructuur.”

  1. Wat zijn de plannen?

Open Vld plus heeft al meermaals gevraagd naar wat de plannen zijn van het kartel CD&V/N-VA.  Intussen is duidelijk dat de piste om het VRV op de Van Thorenburglaan aan te kopen en om te bouwen naar de prullenmand werd verwezen.

Maar er liggen ook plannen op tafel om een deel van een nieuw administratief centrum op te richten binnen het open ruimtegebied tussen Dorp en Hettingen (landbouwgebied). Daarnaast bestaat ook de piste om de voormalige Kring, naast het bestaande gemeentehuis in Oosterzele om te bouwen. Men is sinds 2013 in gesprek met Solva over de te bewandelen weg. Nu zou de gemeenteraad, zonder zicht op de keuzes die het bestuur reeds maakte akkoord moeten gaan om nieuwe, grote projecten op te starten. Vreemd….

De verschillende scenario’s die voorliggen worden volgens een eerste haalbaarheidsonderzoek van Solva geraamd tussen de € 5.544.825 en de € 6.338.572. Zelfs op de gemeenteraad wou de burgemeester geen antwoord geven op welke piste het bestuur wil bewandelen. Nochtans heeft het schepencollege reeds op 24 november 2020 aan Solva laten weten te kiezen voor een scenario met achterbouw van het gemeentehuis en de site van de Parochiale Kring te laten slopen. Die duidelijkheid wou de CD&V/N-VA-fractie zelfs op de gemeenteraad niet geven. De oppositie wordt info achtergehouden maar toch zouden we Solva reeds de opdracht moeten geven om uitvoeringsdocumenten op te maken en de infrastructuur te realiseren. Dit is ongehoord.

Niet alleen de gemeenteraadsleden wordt meer informatie onthouden. Er is ook helemaal geen participatie geweest. Is er wel nood aan zo’n groot gemeentehuis? Wat vinden de burgers daar van? In het bestuursakkoord is opgenomen dat er werk zou gemaakt worden van participatie: “Bij de start van grote projecten zetten we in op participatie- en informatiemomenten,” luidt het binnen het bestuursakkoord. Maar hier hebben we nog niets van gezien bij de aanloop naar een project van wellicht meer dan 6 miljoen euro.

  1. Is er nood aan een nieuw groot administratief centrum?

Open Vld plus is van oordeel dat er zeker nood is aan optimalisering van de huidige kantoorruimtes in het gemeentehuis. Er zijn zeker een aantal m² nodig. Maar wat is de effectieve noodzaak vandaag? We weten niet of de burgemeester nog plannen heeft om te fusioneren met een naburige gemeente, zoals hij eerder aankondigde. Zo ja, is er dan nood aan een groot complex? We zien ook dat er meer ingezet wordt op thuiswerk; ook door gemeentelijke ambtenaren. Vergadering van een gemeenteraad kunnen (na Corona) ook perfect doorgaan in de polyvalente zaal van GC De Kluize,…

Voor ons is een onderbouwd onderzoek naar noden voor extra oppervlakte een eerste stap, vooraleer je start met plannen en te geven opdrachten voor uitvoering. Ook hierover blijft het stil bij de meerderheid.

  1. Middelen eerst investeren in veiliger verkeer, betere sport- en jeugdinfrastructuur.

De schuldenberg van Oosterzele is door de realisatie van GC De Kluize én Den Amb8 vrij groot. Nu zomaar een nieuw infrastructuurproject opstarten en uitbesteden aan Solva, zonder dat hiervoor middelen voorzien zijn in het meerjarenplan is not done. Solva zal wellicht préfinancieren, nadien moet de gemeente instaan voor de aankoop. Dat kost handen vol geld en bezwaart de toekomstige begrotingen enorm. Het bestuur kon op de gemeenteraad helemaal geen onderbouwd traject voorleggen rond financiële haalbaarheid.

In november 2020 werden de schulden nog herschikt.

Daardoor heeft de meerderheid de aangegane schulden voor die visibele projecten uit het verleden, reeds doorgeschoven naar de volgende 2 legislaturen.

In totaal werden maar liefst 1.082.765 schuld vooruitgeschoven. Daar komt in de toekomst met een nieuw administratief centrum nog een pak bij.

 

Filip Michiels en Ann Van Hecke: “Open Vld plus is voorstander om eerst de bevolking te bevragen. Wat zijn de meest  noodzakelijke investeringen?  Een nieuw administratief centrum  of andere projecten zoals investeringen in verkeersveiligere schoolomgevingen, voetpaden en fietspaden; extra sportinfrastructuur en jeugdinfrastructuur, rioleringswerkzaamheden. In deze fase is het dus niet realistisch en slim om grote nieuwe projecten op te starten, zonder dat we zicht hebben op alle openstaande vragen. Open Vld plus stemde daarom dus tegen.”