Vraag om uitleg over de voorbereidingen voor de opmaak van de notulen van de gemeenteraad in het kader van het nieuw gemeentedecreet

In het verleden is soms nogal wat te doen geweest over wat wel én wat niet in de notulen kan worden opgenomen. Raadsleden moeten in Oosterzele momenteel hun stemverklaringen overmaken aan de secretaris, om deze te kunnen laten opnemen in de notulen. Open Vld plus vraagt in de gemeenteraad van 18 april welke voorbereidingen het bestuur treft naar aanleiding van de gewijzigde decreetgeving hierover.

Het vernieuwd gemeentedecreet schrijft in artikel 278 § 1 het volgende voor

Art. 278. § 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
De bepalingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, zijn van toepassing op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat “gemeenteraad” wordt gelezen als “raad voor maatschappelijk welzijn”.

In het verleden is soms nogal wat te doen geweest over wat wel én wat niet in de notulen kan worden opgenomen. Raadsleden moeten in Oosterzele momenteel hun stemverklaringen overmaken aan de secretaris, om deze te kunnen laten opnemen in de notulen.

Aangezien het gemeentedecreet nu uitdrukkelijk stelt dat ook de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden moeten worden opgenomen, is het logisch dat de raadsleden deze schriftelijke neerslag niet meer zelf dienen over te maken. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

Dit artikel heeft invoering bij de start van de nieuwe legislatuur. Dit betekent dat de voorbereidingen moeten getroffen worden om minimaal ten laatste vanaf de eerste gemeenteraad van 2019 (normaal 2 januari 2019) op een nieuwe manier te werken.

 

Vandaar volgende vragen:

  1. Op welke manier ziet het bestuur de aanpak om te gaan met het gewijzigd gemeentedecreet voor de opmaak van de notulen?
  2. Worden hiervoor middelen uitgetrokken? Zo ja, hoeveel,
  3. Proefdraaien kan nooit kwaad…Wanneer wenst het bestuur te starten met dit nieuwe systeem?