Principebeslissing over de aankoop van een digitaal inschrijvingssysteem voor jeugd- en sportkampen

Op 18 april jl. vond de meest recente inschrijvingsdag plaats voor deelname aan de jeugd- en sportkampen in Oosterzele. Dit gebeurt momenteel nog niet digitaal in onze gemeente. Ouders staan daarom enkele uren vooraf rijtje te schuiven om een volgnummer te trekken. Nadat ze hun nummer konden nemen (ten vroegste om 18u) dienden ze nog een uur te wachten vooraleer de inschrijvingen echt van start gingen.

Het rijtje schuiven is in veel gemeenten niet meer van dit tijdperk. Open Vld plus stelde – bij monde van raadslid Ruben De Gusseme – op de raadszitting van 18 april 2018 reeds een mondelinge vraag waarom dit momenteel nog niet digitaal verloopt in Oosterzele.

In ons verkiezingsprogramma van 2012 namen wij reeds op:

“We realiseren een dienstencataloog, waarvoor je bij de gemeente of OCMW terecht kan, zowel via een digitaal loket als fysiek .

Een interactieve website is de meest open poort tot dienstverlening zonder sluitingsuren. Het digitaal huis moet de efficiëntie en communicatie tussen de gemeentediensten versterken.”

Ook in het bestuursakkoord is opgenomen

“§1.2.7 Verder ontwikkelen van moderne communicatiemiddelen: een website met voortdurend actuele informatie en een modern e-loket.”

Open Vld plus stelt daarom voor dat de gemeentelijke administratie nog deze legislatuur werk maakt van een voorbereidend dossier voor de aankoop van een digitaal inschrijvingssysteem voor de sport-en jeugdkampen, waarbij soepel kan worden omgesprongen om de verschillende kampen zo veel als mogelijk met elkaar compatibel te maken. Dit systeem kan idealiter al tegen de inschrijvingen van de herfstvakantie 2018,maar zeker tegen de inschrijvingen van de paasvakantie 2019 een eerste maal in gebruik worden genomen.

Uiteraard moet het ook mogelijk blijven voor ouders met minder digitale vaardigheden of voor hen die niet over een computer beschikken, om in te schrijven aan een fysiek loket.

De gemeenteraad,

BESLUIT

Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met de aankoop van een digitaal inschrijvingssysteem voor sport- en jeugdkampen.

Artikel 2. Kennis van deze beslissing over te maken aan de dienst ICT/communicatie en de dienst Vrije tijd.

Artikel 3. De dienst ICT/Communicatie en de dienst vrije tijd de nodige voorbereidingen te laten treffen, met het oog op de aankoop van dit systeem.