Nieuw traject N42 – inwoners moeten info krijgen

De gemeenteraad van Oosterzele besprak op 13 december een nieuw traject (variant op het vorige traject 6) voor de nieuwe N42. Tot voor kort werd traject 10 naar voor geschoven. De plannen werden pas op 1 december aan de raadsleden bezorgd. Lees hier de tussenkomst van Filip namens de Open Vld plus-fractie op de gemeenteraad.

Laat ons vooreerst duidelijk zijn. Open Vld plus is altijd voorstander geweest van een nieuwe N42 2×2. We hebben daar steeds voor geijverd en hebben op de niveaus waar we konden daar ook de nodige druk gezet.

Waar zowel de gemeentelijke overheid als de Vlaamse overheid (o.m. op de infomarkten in juni 2018) aangaf dat het traject van de nieuwe N42 tussen de afrit van de E40 en de Wettersesteenweg zou verplaatst worden naar achter de huizen van de bestaande N42 (meer richting Anker) het zogenaamde traject 10, wordt nu een variant van traject 6 naar voor geschoven, waar zou geopteerd worden om de N42 te brengen op en naast het bestaand tracé thv Gijzenzele. De bestaande weg zou een ventweg worden die voor toeleiding zorgt naar de nieuwe weg (er net naast).

We hebben pas vorige week zaterdag, 1 december, die nieuwe projectnota ontvangen (die niet volledig was). In die nota kregen we voor het eerst te lezen dat het traject 10 die in de startnota van juni 2017 – mét de steun van deze meerderheidspartijen – naar voor werd geschoven; een traject die publiek ook tot aan de verkiezingen werd verdedigd door o.m. de burgemeester, nu “plots” wordt verlaten.

We stellen met Open Vld plus uitdrukkelijk dat het nieuwe traject een verbetering is dan het traject dat voorlag in de oorspronkelijke startnota als voorkeursalternatief. Ook de inspanningen die de Vlaamse overheid zal doen voor fietsers is zeker lovenswaardig.

Toch hebben we enkele politieke en enkele inhoudelijk/technische bedenkingen.

 1. De keuze voor de variant van traject 6 komt nu naar voor, zonder vooraf opnieuw echte inspraak. Net na de gemeenteraadsverkiezingen. Veel buurtbewoners van het traject denken nog steeds dat het traject voorligt zoals voorgesteld op de infomarkt dit voorjaar. Dit traject werd ook bij de gemeenteraadsverkiezingen (bij de huis aan huisbezoeken) door de meerderheidspartijen ook zo gesitueerd, zo vernemen we van verschillende inwoners.Uit verschillende zaken maken we op dat de meerderheidspartijen wellicht al enige tijd op de hoogte waren (en zelfs hun akkoord gegeven hebben voor dit traject); opnieuw zonder info en inspraak aan de buurtbewoners.
 • Op 9 oktober, enkele dagen voor de verkiezingen heeft het CBS een schrijven breed verspreid waarin te lezen staat: “Naar aanleiding van de argumenten die aan bod kwamen tijdens het laatste inspraakmoment (dit was geen inspraakmoment, maar een infomarkt) is het CBS sinds september nog altijd in gesprek met AWV om bijkomend een (nieuw) tracé te onderzoeken”. De overwegingselementen die nu in de projectnota staan, zijn dezelfde als deze waardoor nu voor traject 6 gekozen wordt. Dit duidt dat men toen wellicht al op de hoogte was.
 • De projectnota van 30/11 spreekt op pagina 61 heel duidelijk: “De verkenningsnota en de uitwerkingsnota werden opgemaakt en voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van juni 2018. In het najaar worden beide om de RMC gebracht.
 • Inwoners hebben een schrijven ontvangen i.v.m. onteigening van AWV (verzonden op 30/11/2018) waarin staat opgenomen: “Het Agentschap Wegen en Verkeer en Oosterzele hebben beslist om de nieuwe N42 aan te leggen in de zone waar d N42 nu al ligt.” De weg komt een stuk verder dan dat wat het gemeentebestuur aan de te onteigenen personen in het verleden steeds werd gezegd. Deze beslissing is nooit op een verkeerscommissie of gemeenteraad beslist. Mensen krijgen dergelijke brieven en weten niet waarover het gaat, omdat ze tot in oktober verteld kregen dat de weg achter hun woning zou komen te liggen. Daaronder ook zelfstandigen (kopers/verkopers van een pand) die tot eergisteren helemaal van niets wisten….Deze manier valt meer dan te betreuren en biedt mensen weinig rechtszekerheid. Ook mensen van AWV viel dinsdag – zo kreeg ik te horen – uit de lucht dat inwoners nog niet de correcte info kregen van de gemeente.

Het is nu zo dat het gemeentebestuur van Oosterzele een duidelijke keuze moet maken welk voorkeursalternatief het steunt. De inwoners moeten ook weten waar ze aan toe zijn.

Open Vld plus is méér voorstander van het tracé dat nu voorligt tgo het vorig tracé, maar wil die keuze pas maken wanneer aan de buurtbewoners in eerste instantie échte info en inspraak is gegeven. Zij moeten medezeggenschap krijgen.

Het is zo dat wanneer er geen plenaire vergadering wordt gehouden voor 31 december 2018 (met standpuntname) de hele procedure voor de N42 opnieuw moet gedaan worden (dus ook de goedkeuring van het plan-MER – die dateert van 2015 – moet opnieuw gebeuren). Dit omdat de overgangsregeling met betrekking tot het in voege treden van de geïntegreerde plan-m.e.r.-procedure dan afloopt. Moet de plenaire vergadering (die dus zou moeten plaatsvinden voor 31/12) al een beslissing nemen over het traject. Of is het vb ook een oplossing is dat plenaire vergadering een eerste maal samenkomt (zonder dat er beslissing valt) en er begin 2019 een nieuwe vergadering komt waarover beslissing kan vallen over welk traject het GRUP wordt opgemaakt?

We betreuren ook dat er op de verkeerscommissie van vorige donderdag een stemming werd gevraagd over de plannen en het onvolledig dossier:

Want

1) de verkeerscommissie werd niet tijdig (formeel) opgeroepen

        2) het document werd (te) laat bezorgd

3) er werd geen formeel punt ter stemming voorgelegd.

Dat is ook de reden waarom we ons toen genoodzaakt gezien hebben om ons te onthouden. We hebben toen ook gezegd dat het niet kon dat er gestemd werd. Ik geef terzijde ook nog graag mee dat het vreemd is dat documenten van de verkeerscommissie niet worden opgenomen in cobra én dat de notulen van de vergadering evenmin raadpleegbaar zijn op de website (nochtans zo bepaald in ons huishoudelijk reglement)

Vooreerst willen we weten

 1. Sinds wanneer het bestuur reeds op de hoogte is dat er een nieuw voorkeursalternatief op tafel werd gelegd (eerste maal besproken)?
 2. Wanner het bestuur deze piste voor het eerst gesteund heeft in de gemeentelijke begeleidingscommissie.
 3. Wanneer heeft het bestuur een beslissing genomen over dit trajact. AWV communiceert hierover via verschillende kanalen dat er een beslissing is gevallen.
 4. wil het bestuur met spoed een échte inspraakprocedure of minimaal een nieuw infomoment op starten (al dan niet samen met de Vlaamse overheid) om de buurtbewoners langs het hele tracé op de hoogte te brengen van de nieuwe plannen (ook vb ter hoogte van ’t Parksken/Oude Geraardsbergsesteenweg/Yshoute)
 5. Wil het bestuur In de plenaire vergadering – die gehouden wordt voor 31/12/2018 – aan te dringen op die inspraak (niet alleen voor het openbaar onderzoek van het GRUP, maar ook voor de bepaling van het tracé waarvoor het GRUP zal worden uitgewerkt.

Technisch vragen we ons af

 1. Of het rondpunt ter hoogte van Gijzelkouter alle verkeer aan kan? Wordt dit geen nieuwe flessenhals?
 2. Nu we vernemen dat het verkeer van Kwaadbeek/Moortelbosstraat niet via dit rondpunt rechtstreeks op de N42 komt vragen we ook voldoende zekerheid dat er geen extra verkeersdruk komt in de Kwaadbeek en Merebaaistraat.
 3. Zijn er mogelijkheden om voldoende te voorzien in flankerende maatregelen qua geluid. Vb. ter hoogte van de woningen? Kan de verzonken aanleg thv Gijzenzele iets verder eindigen (meer richting Balegem), zodat de woningen die behouden blijven minder hinder ondervinden? Geluidsschermen plaatsen kost ook geld.
 4. Waar worden garanties over de Volkershouwbrug geboden? Komt niet aan bod in de projectnota?
 5. Zijn er nog alternatieven te vinden om de vrachtwagens (komende van Zottegem) richting Balegro ook een realistisch parcours te laten rijden, zonder zich te moeten gaan keren in Gijzenzele?
 6. Kan er met AWV bekeken worden om een proefopstelling mogelijk te maken de lichten ter hoogte van Mariagaard (tijdelijk) niet te laten werken; mogelijks zorgt dit voor een betere doorstroming op het rond punt ter hoogte van de E40.
 7. Waar worden garanties geboden over een fietspad tussen de Amachtstraat en de Meerstraat/Geraardsbergsesteenweg.

We onthouden ons met Open Vld plus over deze projectnota, omdat de manier van informeren en inspraak over dit nieuwe traject meer dan ondermaats is.