Forensische audit binnen gemeentebestuur Oosterzele

Open Vld plus en Groen zetten met onmiddellijke ingang gezamenlijk de samenwerking met CD&V stop rond exitplan

De voorbije weken hebben alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad in Oosterzele (CD&V, Open Vld plus, Groen en N-VA) een samenwerking opgestart inzake een exitplan Corona. In de praktijk hebben er een 3-tal vergaderingen plaatsgevonden, waarbij vanuit de meerderheid het voorstel was gekomen om in eerste instantie te werken rond een exit-event (weekend) in de zomerperiode om handelaars, horeca én verenigingen te ondersteunen. De samenwerking verliep tot op heden vrij constructief en goed. Er heeft al een eerste overleg plaatsgevonden met een aantal horeca-uitbaters op zaterdag 6 juni jl. en de plannen werden concreter. Op héél korte termijn zou ook worden samengezeten met de Oosterzeelse ondernemers en de verenigingen.

“Open Vld plus en Groen zien zich genoodzaakt deze samenwerking met onmiddellijke ingang on hold te zetten,” zeggen fractieleiders Filip Michiels (Open Vld plus) en Jeroen Logghe (Groen) gezamenlijk. Deze week ontvingen de gemeenteraadsleden een rapport van een forensische audit die de voorbije maanden werd uitgevoerd binnen het gemeentebestuur. Lees verder

Politieke partijen sluiten zich aan bij asbestprotest

De vier Oosterzeelse partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad, CD&V, N-VA, Open Vld plus en Groen dienen een bezwaarschrift in tegen de mogelijke komst van een asbeststortplaats op de site van Balegro. ‘Samen bundelen we de krachten en geven we een duidelijk signaal’, klinkt het bij de partijvoorzitters en fractievoorzitters van deze partijen.

Lees verder

Opgepompt grondwater hergebruiken

Open Vld plus Oosterzele stelt voor om opgepompt grondwater van (grote) bouwwerven ter beschikking te stellen van land- en tuinbouwers, loonwerkers en buurtbewoners.

Op veel plaatsen gaat bij bouwwerven grondwater verloren, dat wordt opgepompt om het waterniveau te laten zakken en de bouw zo te kunnen realiseren. Het grote bouwproject aan het IZOO in het centrum van het dorp van Oosterzele is hier een voorbeeld van. Een locatie waar al vele weken water in de riool wegloopt. Lees verder

Proefproject schoolstraten als maatregel fietsverkeer omwille van COVID-19

Op de gemeenteraad van woensdag 22 april herlanceert Open Vld plus de vraag om te starten met een proefproject van schoolstraten in Oosterzele. Het toepassen van het concept ‘schoolstraat’ kan in deze Corona-tijden een uitkomst bieden op het moment dat de scholen weer opengaan. Het stimuleert ouders en kinderen om de fiets te nemen, en zorgt dat de verkeersdruk rond de schoolomgeving beperkt wordt en dat de mogelijkheden om fysiek afstand te bewaren aan de schoolpoort worden vergroot.  Lees verder

Open Vld plus heeft een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt ter ondersteuning van inwoners en ondernemers.

De Oosterzeelse Oppositiepartij Open Vld plus heeft maandag 6 april een tweede reeks steunvoorstellen bezorgd aan het schepencollege van Oosterzele. Samen met een eerste reeks fiscale voorstellen, die een 10-tal dagen geleden (28/03) werden bezorgd, hopen de liberalen zo de nodige steun te kunnen verzamelen over de partijgrenzen heen, om inwoners en ondernemers uit Oosterzele uit deze Corona-crisis te helpen. Lees verder

Update (steun)maatregelen Corona

Er verschijnt heel veel info over de maatregelen ivm het corona-virus.

Via deze weg tracht ik voor jullie up-to-date te houden.

De eerste weg voor info is vanzelfsprekend steeds: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

 

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 120 33

 • Nieuwe officiële FAQ van het crisiscentrum met heel concrete maatregelen (dit is een recente update van 21/04, 17u15) lees je hier

 

 • Heb je als ondernemer of zelfstandige recht op een hinderpremie en/of een overbruggingskrediet? Lees het hier

 

 • Uitstel van betaling en garantieregeling: Gezinnen, bedrijven en zelfstandigen die het financieel moeilijk hebben ten gevolge van de corona-crisis, kunnen uitstel van het hypothecair krediet en het ondernemingskrediet aanvragen voor maximum zes maanden: 
  • Info over het betalingsuitstel hypothecair krediet: Lees het hier
  • Info over het betalingsuitstel krediet aan ondernemingen: Lees het hier
 • Tijdelijke werklozen door Coronacrisis krijgen 1 maand water- en energiefactuur vergoed door Vlaamse overheid. Lees het hier

 

 • Uitstel van vier maanden in termijnen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommomenten: Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de aanpassingen bepaald voor de rijopleidingen, waaronder het praktijk-rijexamen, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid. Lees het hier

 

Belangrijkste steunmaatregelen ondernemingen en zelfstandigen in tijden van corona

Hinderpremie

 • Voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht hun zaak met fysieke inrichting moeten sluiten, geldt:
  • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag.
  • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag.
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De online toepassing hiervoor is HIER terug te vinden.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Automatisch 2 maanden uitstel van BTW/BV/PB/Ven.B.

Uitstel betalingen Vennootschapsbelasting/Personenbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van nietinwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Uitstel betalingen BTW / Bedrijfsvoorheffing

Een onderneming krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Indien niet afdoende is, kan nog altijd een bijkomend afbetalingsplan afgesproken worden met de fiscus.

Uitstel van betaling BTW:

Maandaangifte – februari 2020               >            20 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020                    >            20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 >            20 juni 2020

 

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing:

Maandaangifte – februari 2020                >            13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020                    >            15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 >            15 juni 2020

Bijkomende info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

Andere fiscale maatregelen

Oplossing Denaturering alcohol door apothekers

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-productie-vanontsmettingsmiddelen-door-apothekers

Bijkomend uitstel voor betaling accijnzen

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-enmaatregelen/ondersteuningsmaatregelen-houders-kredietrekening

Aangepast controlebeleid:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-vanniet-essentiele-controles-ter-plaatse

Oplossing grensarbeiders Frankrijk

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgi%C3%AB-frankrijk-regime-grensarbeiders- %E2%80%93-coronavirus-covid-19

Oplossing grensarbeiders Luxemburg

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-hetvermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke

 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-socialebijdragen/uitstel-vrijstelling

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Het gaat om een sociale uitkering voor de maanden maart en april van 1291,69 euro (indien geen gezinslast) of 1.614,10 euro (indien gezinslast) per maand.
 • Enerzijds voor zelfstandigen die door de maatregelen van het federale rampenplan worden verplicht om hun activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken (o.a. horeca, culturele activiteiten, handelszaken die niet voor voeding bestemde producten verkopen) → voor hen is er geen minimum vereist aantal dagen van volledige onderbreking, bijv. ook zelfstandigen die een restaurant uitbaten dat enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt, hebben recht op de uitkering.
 • Anderzijds voor zelfstandigen in andere sectoren die bijvoorbeeld zelf in quarantaine zitten of tijdelijk geen werk meer hebben → voor hen geldt datzij hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moeten onderbreken.
 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep (ook starters!), voor meewerkende echtgenoten en voor helpers, (voorlopig) niet voor zelfstandigen in bijberoep.
 • Aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. De aanvragen worden bewust heel eenvoudig gehouden, via een kort invulformulier.
 • Alle onderbrekingen die zich situeren in de periode vanaf 1 maart tot 30 april 2020 kunnen aanleiding geven tot de uitbetaling van het overbruggingsrecht. Indien nodig, kan deze maatregel na april worden verlengd.
 • Het overbruggingsrecht kan worden gecombineerd met de hinderpremie

Voor meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

KMO-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

 

Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelenmbt-het-coronavirus/coronavirus

 

Zelfstandigen in bijberoep

 • Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:
  • Vermindering van sociale bijdragen
   • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
   • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
  • Hinderpremie
   • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info: https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

 

Tijdelijke werkloosheid

 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
 • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
  • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen
  • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
  • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
  • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
  • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
 • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Voor meer info: https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

 • Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

 

Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien u gebruik wens te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met de bank of leasingmaatschappij.
 • Voor grotere bedragen en complexe transacties kan een beroep gedaan worden op Gigarent.

 

Voor meer info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling en garantieregeling

Om de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, heeft de federale regering op initiatief van de Minister van Financiën en met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid. Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.
 • MEER INFO lees je hier

Nog voor de voorstelling van het meerjarenplan is de eerste grote verkiezingsbelofte van CD&V en N-VA al gebroken.

Het oogde mooi. In de gemeentelijke verkiezingscampagne pleitten alle Oosterzeelse partijen (CD&V/N-VA, Groen en Open Vld plus) er voor om meer werk te maken van inspraak. Open Vld plus had daartoe in het verleden al meermaals aangedrongen. En concrete voorstellen gedaan, o.m. over het doorlopen van een jeugdmonitor om het beleid voor de komende jaren mee vorm te geven.

Alles zou dus positief veranderen. Mooi zo…

Al was die droom van korte duur…

Lees verder

Vlaams regeerakkoord levert Oosterzele 1.775.524,28 euro extra investeringsruimte op.

De penibele financiële situatie van Oosterzele is intussen voldoende gekend. De gemeente kent een heel hoge schuldgraad en tot op heden een heel beperkte investeringsruimte. Kervers minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zorgt nu voor verbetering, via het nieuw Vlaams regeerakkoord. Lees verder

Oosterzele laat kans op Vlaamse energiesubsidies links liggen.

Open Vld plus pleit voor subsidie-ambtenaar binnen gemeentelijke administratie

Recent maakte het AGB van de gemeente Oosterzele bekend 76.000 euro geïnvesteerd te hebben in de ‘relighting’ van Sporthal De Kluize. Een goede zaak dat de LED-verlichting zal zorgen voor een daling van de energiekost van 70%. Maar Open Vld plus kaart – opnieuw – aan dat er niet omzichtig wordt omgesprongen met de financiële middelen; omdat veel kansen op subsidies van de hogere overheid gewoon niet worden aangegrepen. Ook in dit dossier liet het bestuur de kans op mogelijks tot 13.500 euro subsidies links liggen. De Vlaamse Regering maakt voor dergelijke energieprojecten immers subsidies tot 1 euro per inwoner vrij. Lees verder

Nieuwe fietsverbinding en schoolspeelplaats in Balegem

Open Vld plus is tevreden met de nieuwe fietsverbinding tussen Houte en de Rooigemstraat die vandaag officieel werd geopend. Zeker de afslag naar de gemeentelijke basisschool is een meerwaarde om het fietsen in de gemeente – ook voor de allerjongsten – te stimuleren. Het fietspad kostte € 450.000 en werd voor 50% gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en voor 50% door de Vlaamse overheid. De provincie zorgde bovendien voor € 22.500 subsidies voor de verlichting. Lees verder

Open Vld plus verzet zich tegen verkoop van pastorie Landskouter en pleit voor extra plaats voor kinderopvang

Op de gemeenteraad van donderdag 12 september agendeerde de meerderheid de principebeslissing over de verkoop van de pastorie van Landkouter. Het gebouw is bouwkundig erfgoed en is de voormalige woning van de inmiddels overleden Kardinaal Joos.

Open Vld plus is geen voorstander om deze pastorie te verkopen. De verkoop is een éénmalige meevaller voor de begroting; maar het zorgt er meteen voor dat een potentieel interessant gebouw niet meer ter beschikking is van de gemeente. Lees verder