Pleidooi voor strategisch commercieel plan – Nood aan visie hoe lokale ondernemers ondersteunen

Op de gemeenteraad van 25 januari werd een beslissing genomen over de opmaak van een visienota grote handelsvestigingen. Het bestuur kwam met deze opmaak van visie na de vergunningsaanvraag van een warenhuisketen.

Intussen werd deze vergunningsaanvraag ook (kort) besproken op de jongste vergadering van de adviesraad ‘Oosterzele Onderneemt’. Op deze vergadering vroeg Unizo wat de visie van het bestuur hierover is? Wil men kernversterkend werken? Wil men ketenwinkels verbieden? …

Filip agendeerde hierover op de gemeenteraad van 1 maart een vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanwezige schepenen hebben op de vragen geen antwoord gegeven aan de vertegenwoordiger van Unizo op de recente vergadering van ‘Oosterzele Onderneemt’.

De bevoegde schepen gaf aan dat het te kort dag was (na het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingenbeleid) om al een visie ten gronde uit te werken.

Toch was dit decreet niet noodzakelijk om te starten met de opmaak van zo’n plan ten gronde. Buurgemeente Gavere heeft sinds 2014 al een strategisch commercieel plan, waar aanvragen voor vergunningen steevast aan worden getoetst. De opmaak van dit plan in Gavere werd quasi volledig gesubsidieerd en heeft een grote (rechts)zekerheid gegeven aan de handelaars in de gemeente.

Het Vlaams Agentschap Ondernemen heeft sinds 2012 al een leidraad voor lokale besturen klaar voor de opmaak van zo’n strategisch commercieel plan.

Vandaar volgende vragen:

  1. Waarom heeft het bestuur nooit eerder werk gemaakt van een strategisch commercieel plan voor Oosterzele?
  2. In het bestuursakkoord staan verschillende acties en doelstellingen opgenomen om de lokale economie te ondersteunen? Welk van volgende acties werden al gerealiseerd;
    1. Dienstverlening door de oprichting van een ondernemersloket?
    2. Plaats bieden aan bedrijven door het realiseren van de tweede ambachtelijke zone?
    3. Voeren van het leegstaande panden-beleid dat er op gericht is de gepaste bedrijvigheid op die locaties te brengen? (Zo ja hoe?)