Nog steeds geen bestuursakkoord in Oosterzele.

Op de verkiezingsavond van 14 oktober gaf burgemeester Van Durme aan dat CD&V en N-VA een 13-pagina’s tellend bestuursakkoord te hebben waar beide partijen “zo hard hebben aan gewerkt”, zoals het toen luidde. Dat akkoord blijkt echter nog niet te bestaan.

In antwoord op een vraag van Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels op de gemeenteraad gisteren antwoordde de meerderheid dat er nog geen bestuursakkoord is, dat dit pas tegen mei-juni mag verwacht worden én dat het bovendien de fout zou zijn van oppositiepartij Open Vld plus dat zo’n akkoord er nog niet is.

Op 14 oktober luidde het bij monde van burgemeester Van Durme:

“We hebben een bestuursakkoord. We gaan besturen,… verder verstandig besturen. Samen met onze kartelpartner hebben we 13 bladzijden uitgeschreven. Dat gaan we de komende 6 jaar uitvoeren.”

Op de installatievergadering op 28 januari 2019 werd dit al wat bijgesteld.  Toen gaf de burgemeester het volgende mee:

“ Het is nu aan de burgemeester en de schepenen om de overeengekomen krachtlijnen in een concrete beleidsverklaring te gieten. Dit zal eerstdaags gebeuren in samenspraak met de administratie en de eraan gekoppelde budgetten. Dit zal deze zomer dan ook resulteren in een meerjarenplanning die de leidraad zal worden voor deze legislatuur”

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus):

Onze fractie betreurt dat we bijna 6 maand na de verkiezingen nog steeds geen zicht hebben hoe deze CD&V/N-VA meerderheid de gemeente wil gaan besturen. Wat zijn de prioritaire doelstellingen? Hoe willen ze het beleid beter maken voor de inwoners? Die vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Het is gebruikelijk dat een meerderheid eerst een akkoord maakt over de inhoud en dan pas begint te denken aan de invulling van de schepenposten. Voor dit meerderheidskartel primeren de schepenportefeuilles dus duidelijk boven de inhoud. Er was ons in aanloop naar de verkiezingen nochtans iets anders beloofd.”

“Het wordt bovendien een huzarenstuk voor de administratie om een bestuursakkoord dat pas in mei of juni op de gemeenteraad komt, nog te vertalen in een onderbouwd en goed uitgewerkt meerjarenplan, dat verplicht tegen ten laatste december 2019 op de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Zeker wanneer je een echt participatief traject wil lopen met inwoners en adviesraden,” aldus Michiels.

Open Vld plus vindt het helemaal ongepast dat het meerderheidskartel aangeeft dat het de fout is van de oppositie dat er nog geen bestuursakkoord is. Men verwijst daarbij naar de klacht voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die klacht werd ingediend nadat de burgemeester een eerste maal had aangegeven dat er wel een bestuursakkoord was. De klacht werd bovendien gegrond verklaard op verschillende punten. Ondertussen zijn we ook bijna 3 maand na de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “Die verdedigingslijn is dus helemaal onterecht,” aldus Open Vld plus-voorzitter Guy De Smet.

Nog opvallende uitsmijter: Het was bovendien de fractieleider van de meerderheidsfractie die een antwoord voorlas in naam van het College van Burgemeester en Schepenen. De schepenen hielden de lippen stijf op elkaar. Het gemeentedecreet bepaalt nochtans dat vragen van raadsleden beantwoord moeten worden door het schepencollege. Niet zo in Oosterzele dus.