Oosterzeelse jongeren aan het beleid laten participeren via jeugdmonitor

Op de gemeenteraad van 27 september 2017 heeft onze fractie volgende vraag gesteld over burgerparticipatie bij jongeren. Op de gemeenteraad van 25 januari stelt Filip hierover een opvolgingsvraag.

Mijn eerdere vraag luidde

Voor onze fractie is en blijft inspraak van de burger een belangrijk item. Vorige legislatuur dienden we vb. een voorstel in om vooraf aan de gemeenteraad burgers vragen te kunnen laten stellen. Dit is een mogelijkheid die het gemeentedecreet toeschrijft.

Daarnaast bekijken we ook steevast of over beslissingen desgevallend een advies werd gevraagd aan de adviesraden.

We pleiten ervoor om het beleid van onderuit mee vorm te geven, via burgerparticpatie. Met inspraak van de burger, ook van de allerjongsten.

Recent hebben minister van jeugd Sven Gatz en minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans hiervoor een gratis tool ter beschikking gesteld: de jeugdmonitor.

Lokale besturen kunnen deze monitor gebruiken om te peilen naar wat kinderen en jongeren wensen, welke problemen ze ondervinden, wat ze leuk of vervelend vinden in de buurt: is er genoeg plaats om te spelen? Kan je op een veilige manier naar school? Wat kan je er doen in je vrije tijd?

De resultaten van de anonieme bevragingen geven lokale besturen zicht op wat er reilt en zeilt in de leefwereld van jongeren en maakt het mogelijk om het beleid meer kindvriendelijk te maken: meer speelruimte, veiliger en makkelijker onderweg, een propere en aangename woonomgeving.

Vandaar volgende vragen:

  1. Is de meerderheid bereid om via de tool kinderen en jongeren de komende 6 maand te

bevragen in onze gemeente en de resultaten hiervan voor te leggen aan de gemeenteraad?

Dit kan belangrijk zijn voor het uittekenen van toekomstig beleid.

 

2.  Zo ja, wil het schepencollege advies vragen aan de jeugddienst en de jeugdraad over

welke mogelijke manieren om de jongeren te bevragen het meest opportuun zijn; in de

scholen; op het speelplein, in jeugdbewegingen, de bib, muziek- en balletscholen,… of een

combinatie?

 3. Zo neen, waarom niet?

 

De schepen van jeugd heeft toen geantwoord dit punt uit te stellen naar de volgende gemeenteraad,

zodat de jeugddienst de nodige tijd wordt gegeven om te onderzoeken wie als

projectcoördinator kan worden aangesteld. Op de volgende gemeenteraad zou dan een definitieve goedkeuring worden geagendeerd.

 

We zijn intussen 4 maand verder. Voor onze fractie is inspraak geen loze belofte. Graag vernamen we de stand van zaken en het standpunt van het schepencollege over onze eerdere vraag.