Persreactie – De waarheid heeft zeker haar rechten

In een persbericht beschuldigen N-VA-schepenen Jan Martens en Hanna Courtijn Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels aan dagjespolitiek te doen, in het bijzonder over een principevoorstel over aankondigingsborden die de gemeenteraad vorige week unaniem goedkeurde.
Filip Michiels: “De schepenen zeggen dat ikzelf als waarnemer op de vergadering van de jeugdraad begin maart vernam dat die raad de intentie had om een eigen advies te geven aan het gemeentebestuur over aanplakborden in de gemeente. Martens en Courtijn zeggen dat ‘Open VLD plus onbeschaamd dit initiatief kaapte en snel-snel een onvoldragen voorstel bracht tot onderzoek op de gemeenteraad van 25 maart.’ Dit is de waarheid meer dan geweld aandoen.”

Open Vld plus (toen nog SVVO) lanceerde het voorstel een eerste maal in 2008. Hoewel toen reeds draagvlak bestond voor dit voorstel bij meerdere leden van de meerderheid, blokte de toenmalige schepen van informatie dit voorstel af.

Onze fractie kwam meermaals terug op dit voorstel. O.m. op de gemeenteraad van 30 april 2014. De meerderheid gaf toen aan dit punt niet te willen stemmen, omdat men één en ander wou uitzoeken, onder meer inzake de omzendbrieven over aanplakking in de buurt van gewestwegen. Het was trouwens schepen Jan Martens die toen aangaf om “een regeling ter zake uit te werken die zou kunnen ingaan vanaf 1 januari 2015.”

Deze regeling bleef uit. Zo bleek ook op de gemeenteraad van 25 februari 2015, toen Open Vld plus-fractieleider vroeg of gemeentelijke borden die her en der langs de wegen geplaatst werden, wel vergund waren. Het schepencollege moest toen schromelijk toegeven dat de borden waren opgesteld zonder dat de vergunning reeds kon worden afgeleverd.
Michiels kondigde daarom – op diezelfde zitting – aan dat zijn fractie haar voorstel over aanplakborden opnieuw zou indienen. Pas 5 dagen later vond de jeugdraad plaats waarover sprake in het communiqué van de schepenen.

De schepenen geven aan dat het stappenplan over de ‘aanplakking en bekendmaking van activiteiten’ als punt 10 op de agenda van de gemeenteraad stond, en dat Open Vld plus pas nadien haar punt toelichtte.

N-VA geeft daarbij niet aan dat het volledig uitgeschreven principevoorstel aan de raad werd overgemaakt op vrijdag 20 maart 2015.Het agendapunt 10 van de meerderheid bevatte niet meer info dan ‘toelichting ter zitting door schepen Hanna Courtijn’. De meerderheid was dus eerder in het bezit van het voorstel van de oppositiefractie.

Het feit dat bij de bespreking zelfs de gemeenteraadszitting – op vraag van de meerderheid – werd geschorst, doet vermoeden dat het voorstel van Open Vld plus niet ten gronde werd gelezen door de meerderheid. Pas wanneer het voor hen duidelijk bleek dat de inhoud van het voorstel van Open Vld plus (waarvan de tekst volledig op voorhand gekend was) overeenstemde met de verklaringen die de schepen ter zitting aflegde, kon men moeilijk anders dan het oppositievoorstel goedkeuren.

De verwijten die nu in het persbericht worden gestrooid, tonen eens te meer dat de meerderheid het moeilijk heeft om constructief met de oppositie om te gaan.

“Uiteindelijk is het belangrijkste nieuws voor de verenigingen dat er eindelijk onderzocht zal worden hoe het communicatiebeleid op dit vlak kan geoptimaliseerd worden. De digitale informatieborden voldoen volgens onze fractie immers niet aan de noden die er zijn voor de verenigingen,”

besluit Michiels.

Herlancering voorstel voor gemeentelijke aankondigingsborden

Op het einde van de jongste gemeenteraad kondigde Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels aan dat zijn fractie een voorstel uit 2008 om gemeentelijke aankondingsborden te plaatsen opnieuw zal indienen. Aanleiding: het schepencollege liet recent her en der in de gemeente spandoeken en borden plaatsen om aan te kondigen “kandidaat fietsgemeente” te zijn, maar het bestuur plaatste deze borden zonder vergunning, zo bevestigde schepen Meuleman op een vraag van Michiels.

PERSBERICHT

Open Vld plus herlanceert voorstel voor gemeentelijke aankondigingsborden

Op het einde van de jongste gemeenteraad kondigde Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels aan dat zijn fractie een voorstel uit 2008 om gemeentelijke aankondingsborden te plaatsen opnieuw zal indienen. Aanleiding: het schepencollege liet recent her en der in de gemeente spandoeken en borden plaatsen om aan te kondigen “kandidaat fietsgemeente” te zijn, maar het bestuur plaatste deze borden zonder vergunning, zo bevestigde schepen Meuleman op een vraag van Michiels.

“Een Oosterzeelse vereniging die een aankondigingsbord van een activiteit plaatst, zonder vergunning wordt onmiddellijk gevraagd om de borden weg te halen. Het gemeentebestuur legt zichzelf minder strenge regels op. Dit is werken met 2 maten en 2 gewichten. Dit willen we verhelpen door een eerder voorstel opnieuw te agenderen,” zo haalt de liberaal aan.

Open Vld plus wil een mix van 2 aankondigingsborden gerealiseerd zien in de gemeente. Enerzijds op grote invalswegen vaste grote bordenconstructies (vb in hout of metaal), waar individuele kleinere borden of spandoeken onder elkaar kunnen worden op aangebracht. Zowel gemeentelijke verengingen als het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf zouden via deze weg hun activiteiten en boodschappen kunnen overbrengen aan de bevolking. Op meer centrale locaties in de gemeente zou er naar gestreefd worden om traditionele “plakborden” voor affiches te voorzien. De praktische regelingen voor het aanbrengen van de borden/affiches en de reglementen moeten in overleg met de verenigingen worden uitgewerkt. Michiels lanceerde een gelijkaardig voorstel vorige legislatuur, maar dit werd door de toenmalige CD&V-meerderheid weggestemd.

Open Vld plus haalt meerdere redenen aan waarom het voorstel opnieuw wordt gelanceerd.

 1. Vergunningsplicht
  Vandaag moet een vereniging een vergunningsprocedure doorlopen om borden te mogen plaatsen langs gemeentelijke wegen of gewestwegen. De procedure neemt heel wat tijd in beslag en zorgt voor administratieve overlast, niet alleen bij de verenigingen. Ook de gemeentelijke diensten kennen hierdoor bijkomende lasten. Door vaste aankondigingsborden te voorzien, zoals Open Vld plus voorstelt, zullen deze aankondigingsborden blijvend vergund zijn.
 2. Kostprijs
  De kost van alles is – terecht – een belangrijk overwegingsinstrument. De eerste installatie van enkele borden zal initieel wat middelen vragen. De kostprijs voor de gemeentelijke diensten in een tweede stadium, ook voor aankondiging van gemeentelijke activiteiten, zal een pak lager zijn. We vernemen dat de kostprijs voor de spandoeken van “fietsvriendelijke gemeente” berekend is op 1563,32 euro. Dit voor één type aankondiging.
 3. Vraag van de verenigingen
  De verenigingen zijn reeds lang vragende partij voor dergelijke borden. De digitale borden die vorige legislatuur werden geplaatst, voldoen niet (volledig) aan de vraag van de verenigingen. De kwestie komt reeds vele jaren ter sprake. De jeugdraad schreef hierover reeds in 2005 een eerste advies. Ook op de jeugdraad van maandag 2 maart jl. kwam dit voorstel opnieuw ter sprake. Het plaatsen van dergelijke aankondigingsborden zou dus een welkome ondersteuning zijn aan de lokale verengingen.
 4. Draagvlak
  Oppositiepartij Open Vld plus is van oordeel dat er niet alleen vraag is vanuit de verenigingen. Bij de bespreking van dit voorstel, die de voorbije jaren reeds meermaals plaatsvond in de rand van de gemeenteraad, merken we op dat ook verschillende leden van de meerderheid persoonlijk gewonnen zijn voor het voorzien van dit bijkomend informatiekanaal.

“Deze aankondigingsborden zouden een mooie ondersteuning zijn aan het verenigingsleven, dat een belangrijke rol vervult in Oosterzele. De administratieve rompslomp wordt weggewerkt, verenigingen krijgen opnieuw extra ruimte om hun activiteiten kenbaar te maken én de wildgroei aan allerlei verschillende types individuele bordjes langs de wegen wordt tegengegaan,” aldus Filip Michiels.

“We kijken uit naar het standpunt dat de meerderheidspartijen zullen innemen op de gemeenteraad van maart.”

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *