Energie-transitie: ook de Oosterzelenaren moeten we stimuleren

Vlaanderen heeft in haar conceptnota Vlaamse Energievisie een 10-tal uitgangspunten beschreven, waaronder ook “De energietransitie moet het product zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.” Open Vld plus vraagt in de gemeenteraad van 18 april 2018 dat het bestuur ook de Oosterzelenaren tracht te stimuleren in te zetten op energie-transistie.

Principebeslissing over communicatief ondersteunen van ‘Burgertraject 2018 van de stroomversnelling’ in het kader van inzetten op energie-efficiëntie.

De gemeenteraad

TOELICHTING

Vlaanderen heeft in haar conceptnota Vlaamse Energievisie een 10-tal uitgangspunten beschreven, waaronder ook “De energietransitie moet het product zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.”

In het kader daarvan heeft de Vlaamse Regering op 9 maart jl. op voorstel van minister Tommelein een beslissing genomen om een dynamiek te creëren voor energietransitie door het ondersteunen van lokale projecten.

 

De steden en gemeenten zullen in belangrijke mate bepalen of de energietransitie die wij moeten realiseren al dan niet zal lukken. De steden en gemeenten spelen daarom een cruciale rol in het sensibiliseren, mobiliseren, ontzorgen en begeleiden van de bevolking met het oog op investeringen in energie-efficiëntie, milieuvriendelijke energieproductie en elektrische mobiliteit.

Met dit traject ‘Stroomversnelling 2018’ wordt in een soort “een voor allen, allen voor een”-campagne gefocust op concrete acties geïnitieerd door burgers: burgers als ambassadeurs en trekkers voor de energietransitie, uitgedaagd door de Vlaamse overheid.

Het burgertraject 2018 valt uiteen in 2 burgeruitdagingen. Een eerste uitdaging die focust op geschikte grote daken voor zonnepanelen, een tweede uitdaging die focust op de ondersteuning van lokale energieprojecten. Beide uitdagingen worden ondersteund via een online participatieplatform en begeleid door een mediacampagne onder de naam ‘Stroomversneller’.

In een eerste uitdaging, die op 29 januari werd gelanceerd en zal lopen tot medio maart, worden burgers opgeroepen om zelf grote daken van niet-woongebouwen te nomineren waarvan zij vinden dat er pv-panelen op zouden moeten worden geplaatst.

In de tweede uitdaging zullen burgers via een overkoepelende website stroomversneller.be opgeroepen worden om zich te engageren om mee een lokaal energieproject te ondersteunen. De lokale besturen kiezen minstens 2 projectvoorstellen per gemeente waarvoor vervolgens steun van de burgers wordt gevraagd. Elke gemeente moet trachten minstens 1% van haar burgers (van de 18+ bevolking) te overtuigen om zich te engageren in één van de projectvoorstellen waarbij burgers daarna eventueel ook financieel kunnen participeren.

Indien de drempel van 1% burgers in de gemeente wordt gehaald tijdens de campagneperiode die zes weken duurt, dan wordt er vanuit de Vlaamse overheid aan de gemeente een budget ter beschikking gesteld per inwoner van die gemeente (op basis van de bevolkingscijfers op 1 januari 2017). Het ter beschikking gestelde budget moet worden besteed aan de concrete realisatie van de gekozen lokale energieprojecten. Voor Oosterzele gaat dit om maximaal € 13.504.

De subsidie wordt beperkt tot maximaal 75% van de investeringskost (na aftrek van mogelijke andere Vlaamse subsidies, groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of REG-premies) per gekozen lokale energieproject. Voor zover Europese staatssteunregels van toepassing zijn, wordt de subsidie per gekozen lokale energieproject beperkt tot het maximale toegelaten bedrag en bedraagt deze nooit meer dan 75% van de investeringskost (na aftrek van andere Vlaamse subsidies, groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of REG-premies).

Wat de inhoud van de lokale energieprojecten betreft, hebben de lokale besturen veel keuzevrijheid, zolang het maar om een lokaal project gaat dat betrekking heeft op minstens 1 van de volgende subthema’s:

 • energie efficiëntie;
 • hernieuwbare energie;
 • elektrische mobiliteit (wagens, laadpalen).

 

Voorbeelden van mogelijk projectvoorstellen kunnen zijn:

 • LED-ificatie openbare verlichting
 • Hoogrendementsbeglazing in schoolgebouwen
 • HVAC-systeem renoveren in bibliotheek
 • Relighting sporthal
 • WKK voor het woonzorgcentrum
 • Elektrische laadpaal in gemeente
 • Elektrische deelwagens voor burgers
 • Slimme apparaten en slimme meters voor energie management in school
 • Isolatie lokalen jeugdvereniging

BESLUIT

Artikel 1. Om in het kader van inzetten op energietransitie het burgertraject 2018 van Stroomversnelling communicatief te ondersteunen.

Artikel 2. Kennis van deze beslissing over te maken aan de dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid en de dienst communicatie