Vraag op gemeenteraad van 25 januari 2018 over het nieuwe ophaalsysteem voor restafval

Het nieuw systeem inzake ophaling van afval heeft de voorbije maanden al voor heel wat vraagstelling gezorgd.

Onze fractie heeft er zowel op de vorige gemeenteraden als op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van Ilva voor gepleit om het restafval van kmo’s ook nog steeds toe te laten in het nieuwe ophaalsysteem in Oosterzele.

Wij er nog steeds van overtuigd dat het duidelijk is dat dit zou moeten kunnen.

Het Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zegt daarover letterlijk het volgende:

3.5.2.1 Vergelijkbare bedrijfsafvalstromen waarvoor een bestaande inzamellogistiek gebruikt kan worden (bijvoorbeeld huis aan huis of brengmethode op korte afstand)

Voor kmo’s met beperkte hoeveelheden bedrijfsafval kan het efficiënter zijn als ze een beroep kunnen doen op bestaande gemeentelijke inzamelsystemen. Voor beperkte hoeveelheden selectief ingezamelde afvalfracties kan de tussenkomst van een privépartner een hoge kost betekenen. Het uitvoeringsplan stimuleert alle lokale besturen om bedrijven die dat wensen toe te laten tot hun inzamelkanalen (huis aan huis of brengmethode op korte afstand), maar beperkt tot het afval dat qua aard, samenstelling en hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk afval. Op die manier streeft de Vlaamse overheid ook bij bedrijven naar meer selectieve inzameling.

Bedrijven hebben steeds de keuze om een beroep te doen op de gemeentelijk georganiseerde ophaling of in zee te gaan met een zelfgekozen inzamelaar.

Op de gemeenteraad van december heeft de meerderheid aangegeven dit te willen onderzoeken. Toch werd in de jongste editie van de gemeentelijke informatiebrochure nog héél expliciet gesteld dat deze groep gebruikers niet toegelaten wordt.

  1. Bij het vastleggen van de tarieven hebben we aangegeven dat de proefperiode te kort was om een correct beeld te krijgen op het aantal kg afval dat normaal in de verschillende types containers zit. Uitgangsprincipe was immers dat er gemiddeld geen meerkost mocht zijn voor de Oosterzelenaar. De proefperiode liep normaal tot eind november 2017. We vragen reeds geruime tijd aan Ilva bijkomend cijfermatereriaal over de gewichten van de containers. We hebben dit nog niet ontvangen. Op 5 december liet de directeur van Ilva weten “De cijfers over de inzamelingen momenteel verwerkt door ons datacentrum.
  2. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe systeem zijn hier en daar toch wel wat problemen opgedoken.

 

Vandaar volgende vragen.

  1. Wat is de stand van zaken over het deeldossier ophaling van restafval voor de vergelijkbare restafvalstromen? Er is intussen ook bijeenkomst geweest van het directiecomité. De decreetgever is duidelijk. Wanneer mag een oplossing verwacht worden?
  2. Graag ontvingen we (schriftelijk/digitaal) een overzicht van de cijfers (gewicht) van alle ophalingen van restafval sinds begin van de registratie tot 31 december 2017. Graag met opsplitsing per type container + mogelijkheid om na te kijken welke container hoeveel maar werd opgehaald (geanonimiseerd).
  3. Welke problemen zijn allemaal opgedoken bij de opstart van het systeem op 1 januari 2018. Graag ook een overzicht van het aantal containers dat nog niet (of foutief) gechipt was.